Stupanj struenosti u testu

Trenutno poslodavci obraæaju vi¹e pozornosti na uèenje jezika kako kod na¹ih ljudi tako i kod kandidata za produkciju. Ranije, s va¾nim znanjem jezika ili èak i bez poznavanja bilo kojeg drugog jezika osim materinskog, bilo je va¾no mirno prihvatiti pravo na bilo koji posao. U ovom trenutku, korisno je znati svaki nekoliko jezika na razini koja jamèi osnovni razgovor.

Razina uèenja jezika meðu Poljanima ¾ivi iz godine u godinu. Veæ u osnovnim ¹kolama i srednjim ¹kolama i srednjim ¹kolama uvijek se uèi jedan strani jezik. Istra¾ivanja pokazuju da ¾ene koje su u stanju govoriti daleko izvan samog jezika imaju veæu plaæu zaposlenih bez takvih vje¹tina èak i za 50%. Za ¹to mo¾emo koristiti takvo uèenje jezika? Stoga je to iznimno profitabilno pitanje, koje je u osnovi zasluga teme. Pa, veæ u uredskoj praksi (od rada na bijelim ovratnicima, znanje stranih jezika preporuèuje se za praktièki sve moguæe stvari. Poèev¹i od kontakata s udaljenim kupcima, dobavljaèima, primateljima ili proizvoðaèima, preko prijevoda dokumenata, do èestih kontakata s prijateljima, partnerima u korporaciji, koji nisu Poljaci, i tako sve èe¹æe dolazi u novi svijet. Osim toga, uèenje jezika je dostupno kada putujete u inozemstvo, obièno je dovoljno govoriti engleski, ¹panjolski ili ruski, ali jo¹ uvijek ima puno kineskog, japanskog i korejskog jezika na licu mjesta, iz malog razloga: veæina se proizvodnje preselila u azijske zemlje, stoga su potrebni struènjaci koji razumiju te jezike. Prijevod dokumenata izuzetno je va¾an jer azijski proizvoðaèi èesto ne znaju engleski i ¾ele prevoditelje da potpi¹u sporazume sa zapadnim primateljima. Sumirajuæi sve prikupljene informacije sti¾emo do suda da pravilno uèimo jezike, jer ne samo uèimo i postavljamo nove kulture, veæ svijet te¾i u smjeru u kojem æemo bez uèenja jezika biti u lo¹ijem polo¾aju s ljudima koji ih poznaju.