Rangiranje blagajne

Blagajne su neophodne za mala poduzeæa koja tro¹e vlastite proizvode na individualne klijente, ukljuèujuæi male trgovine, voæare, kioske itd. U tim dijelovima obièno se susreæemo s niskobud¾etnim blagajnama s jednim sjedalom. To su jo¹ uvijek jeftine, praktiène i funkcionalne fiskalne kvote. Njihov nalog je prije svega registracija stvari i davanje potvrde kupcu kao potvrda kupnje.

Tako æete lak¹e kontrolirati svoje ime i kontrolirati zaradu. Mali fiskalni ureðaji obièno nemaju vrlo opse¾ne funkcije, kada su u uspjehu sustava blagajne, koje se mogu pojaviti u trgovinama. Meðutim, sve èe¹æe nam razne vrste blagajne nude moguænost povezivanja èitaèa bar kodova ili terminala platne kartice zasebno.

Odabir blagajneJeftine blagajne kreæu se od 500 PLN do nekih 1700 PLN. Na tr¾i¹tu postoje mnogi proizvoðaèi koji prodaju izuzetno ¹irok raspon. Dobro je imati pogled na jamstvo i servis prilikom odabira blagajne. Kao poziciju u kojoj kupujemo fiskalni ureðaj i nudimo servisnu uslugu. Prilikom odabira blagajne va¾na je praktiènost posla - blagajna mora imati velike gumbe i veliki zaslon s pozadinskim osvjetljenjem. I prije kupnje vrijedi provjeriti kako zamijeniti papirnatu traku, jer se to najèe¹æe dogaða u pravom trenutku i obièno je treba brzo promijeniti.

Koje zahtjeve treba ispuniti?Blagajna bi trebala ispuniti sve zahtjeve Ministarstva financija i stvoriti posebne funkcije kao ¹to su tretman drugih valuta ili tiskanje nedvosmislenih naziva proizvoda. Naravno, blagajna bi trebala, na bilo kojem raèunu, uni¹titi porezni identifikacijski broj tvrtke. Uzimajuæi u obzir da smo u Europskoj grupi, na¹a nova registarska blagajna trebala bi biti spremna za to, uvijek mo¾e postojati klijent koji æe platiti u eurima, a obièno su èak i jeftini mali fiskalni iznosi spremni na naplatu eura. To je iznimno va¾no, jer u bilo kojoj fazi Poljska mo¾e do¾ivjeti Euro. Osim toga, blagajnik bi trebao biti odabran za stvaranje s novim ureðajima kao ¹to je èitaè koda, raèunalo, dodatni zaslon, terminal, ladica za novac ili vaga.