Mentalne probleme u starijih osoba

mibiomi patchesMibiomi Patches presijeca zgodan i učinkovit način za izgubiti težinu

Stanovnici velikih centara sve su vi¹e izlo¾eni zdravstvenim problemima. Postoje psiholo¹ki problemi s interesima di¹nog i fizièkog sustava. Zaposlenici staklenih poslovnih zgrada sve vi¹e upadaju u neuroze i druge vrste anksioznih poremeæaja. Tinejd¾eri iz va¾nih gradskih ¹kolskih timova moraju se suoèiti s rastuæim problemima, koji èesto uzrokuju depresiju. U pro¹lom stoljeæu, zanemareno, mo¾e te¾iti velikim temama iz perspektive.

U visokim gradovima, kao ¹to je Krakow, imamo sve vi¹e problema s èitavom vrstom ovisnosti. On ne prima samo sindrome ovisnosti kao ¹to je alkoholizam, veæ i one koji zauzimaju stanovnike visoko razvijenih zajednica. Radoholizam, ovisnost o seksu, ovisnost s interneta ili kupovina sve èe¹æe utjeèu na nas. Dodaje posljednjem nestanku dru¹tvenih i obiteljskih veza, mno¹tvo du¾nosti, ambicije koje u stvarnosti ne pronalaze prijevod. Sve ¹to je uèinjeno na frustraciju takoðer se mo¾e smatrati uvjetom za probleme mentalnog zdravlja.

Prvi simptomi poremeæaja u nastajanju ne bi trebali biti podcijenjeni. Dobra je ideja ¹to prije dobiti lijeènièku naknadu, ¹to je dobro znanje i osjeæaj koji æe nam pomoæi. Ovo treba posebno naglasiti jer se èesto pozivamo na obitelj i na¹e subvencije. To nije rje¹enje iz snova. Teret ljudi koji nemaju pravo stvorenje neæe nam pomoæi, a za njih postoji ogromna odgovornost koja mo¾e pogor¹ati odnose izmeðu njih i onih koji ¾ele pomoæ. Psiholog u Krakovu æe se sigurno pokazati kao dobro rje¹enje. Psiholozi su trenutno usmjereni prema pacijentima tako ¹to prilagoðavaju cijene ponudama grupa kojima ¹alju svoje usluge. I dalje bi trebao imati da je to èesto nu¾an tro¹ak. Pomanjkanje èak i manjih problema u neurotiènom ili depresivnom polju mo¾e uzrokovati bolest. Od posljednjih èimbenika, ako postoji takva potreba, vrijedi dati struènjaka.